free mobile website builder

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จำกัด

UDON THANI RAJABHAT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,.LIMITED

Mobirise

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด
ประเภท    สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน    เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์ มีความหมายดังนี้

"รูปดาว" หมายความว่า การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ลักษณะดาวเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม หมายถึงความหนักแน่น มั่นคง

"รูปทรงรี" หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดัดแปลงมาจากช่อของดอกจาน ให้มีลักษณะทันสมัย

"ภาพครึ่งวงกลม" หมายความว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


วัตถุประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
  2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

  3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

  4. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีพ

  5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
  6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

การสมัครสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

ก. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
ข. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สาหรับสมาชิกใหม่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 100 บาท สาหรับค่าธรรมเนียมให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ สมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้และจะถือว่าได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว

Mobirise

การถือหุ้นรายเดือน

สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนเปนประจาทุกเดือน ตามอัตราสวนของรายไดในอัตราหุนละ 10 บาท ดังแสดงในตารางตอไปนี้

การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ่ประจำปี พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ในอัตราสูงสุดไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดให้ตามสัดส่วนระยะเวลา

เงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งให้สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น

ระเบียบ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
อ่านเพิ่มเติม ...

ข้อบังคับ

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
อ่านเพิ่มเติม ...

การจ่ายหุ้น

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2557
อ่านเพิ่มเติม ...

หนังสือลาออก

หนังสือลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด
อ่านเพิ่มเติม ...

บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.25%

เงื่อนไข

1.จำนวนเงินฝาก 1,000 บาทขึ้นไป

2. เงินฝากคงเหลือขั้นต่ำกว่า 3,000 บาท จะไม่คำนวณจ่ายดอกเบี้ย

3. สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยทบต้นเป็นเงินให้ทุกๆ 3 เดือน

4. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เดือนใดมีการถอนเกินหนึ่งครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอน

บริการด้านเงินกู้

1. เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 15%

2. เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย 6.25%

ติดตามเราผ่าน Facebook

ที่อยู่

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

การติดต่อ

โทรศัพท์ 0-4221-1040-1140
โทรสาร 0-4224-1418